X
تبلیغات
نــــــــــــــفـــــــــــــــس
تاريخ : چهارشنبه 1392/08/08 | 6:48 قبل از ظهر | نویسنده : Nafas

تماس ازطریق

sms

500029892201
تاريخ : چهارشنبه 1393/02/03 | 5:53 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas
ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻭﺍﮔﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮﺕ ﺳﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻧﻪ ﻭﺍﮐﺴﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒﺍﺵ ﮐﻨﺪ

ﻭ ﻧﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦﺍﺵ ﺩﻫﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﯼﺍﺵ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﺍﺕ ﮐﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺁﻥﻗﺪﺭ ﮐﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﮐﯿﻔﺶ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﺩ

ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﺳﮑﻮﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﻭ ﺗﻮ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽﺍﺕ ﺩﺭﺑﺮﻭﺩ

ﺩﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ

ﻭ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕﺍﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﮐﻨﯽ

ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺣﻞ ﺷﻮﯼ

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮ ﻭ ﺷﮑﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ

ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﺪﺕﻫﺎﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ...تاريخ : سه شنبه 1393/02/02 | 12:14 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

خيلي سخت است عاشق کسي باشي


که روحش هم خبرنداشته باشد.


اماخيلي شيرين است که آهسته


وعاشقانه نگاهش کني ودر دلت


بگي خيلي دوستت دارم...!???تاريخ : دوشنبه 1393/02/01 | 12:13 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

گاهي اوقات ،


که دلم برايت تنگ مي شود ،


در اتاق را مي بندم ،


و صداي موزيک را بلند ميکنم ،


و آنقدر به سينه ام مشت مي کويم ،


تا دلم به غلط کردم بيفتد و ديگر تنگت نشود. .تاريخ : یکشنبه 1393/01/31 | 12:12 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas
دِلــَــم کـــــه اَز کَســـــي بگـــــــيرَد پاکــــــ


ميکُنَمــــ...گـــــــاه اِشتباهـــــــــَش را...!گـــــــاه خـــــــــــودَش را...!تاريخ : شنبه 1393/01/30 | 12:10 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

دَســــتــــ هــــايــَـــم خــالـــي اَنـــد …


جـايِ خــالــي دَســــتـِـــ تــو را هــــيـــــچ کــَــســ


بــَــرايــَــم پــُــرنــمـــي کــــنــد …


راســــتــــ مــــي گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو:


” دَســـــتـــِـــ خـالـي را بـايــَـــد بــَـــر ســَـر

کــــوبــيـــد ”تاريخ : جمعه 1393/01/29 | 7:50 قبل از ظهر | نویسنده : Nafas
نـمی دانـــــم دوســــتـش دارم یـا نـــــه ؟!
بــــا هــم قـــدم میــزنـیـــــم
بــــا هــم میــخـوابـیــــم
دلـــم کـه میـگـیـرد
،

آغــــوشـش را بـــاز مـی کنـــد
و
بـــر گـونــه هـــایـم بـوســـه میــزنـد
امـــا نـمــی دانـــم دوســتـــش دارم یـــا نــــه ؟!

” تنـــهــایــیـــم را ”
.
.
.
.....تاريخ : پنجشنبه 1393/01/28 | 9:51 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : چهارشنبه 1393/01/27 | 9:50 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : سه شنبه 1393/01/26 | 9:48 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : دوشنبه 1393/01/25 | 9:41 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas
✘.. گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛
دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛
اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!
وَ حآل هــَم کِه . . .؛
گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛
زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛
وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛
بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!
گآهی دِلگــیری . . . ؛
شآیــَد اَز خودَت . ✘..تاريخ : یکشنبه 1393/01/24 | 9:39 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : شنبه 1393/01/23 | 6:52 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : جمعه 1393/01/22 | 6:51 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : پنجشنبه 1393/01/21 | 6:50 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : چهارشنبه 1393/01/20 | 6:49 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : سه شنبه 1393/01/19 | 6:46 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : دوشنبه 1393/01/18 | 6:45 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : یکشنبه 1393/01/17 | 6:44 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : شنبه 1393/01/16 | 6:43 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : جمعه 1393/01/15 | 6:42 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : پنجشنبه 1393/01/14 | 6:42 بعد از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : چهارشنبه 1393/01/13 | 8:2 قبل از ظهر | نویسنده : Nafas
نبودنت در من قدم می زند،

من زیر ِ باران!


تو دور میشوی، من خیس!


این دِلبری های ِ بهار است،


نیامده دیوانه می کند،


... کوچه را از تنهایی...!تاريخ : سه شنبه 1393/01/12 | 8:1 قبل از ظهر | نویسنده : Nafasتاريخ : دوشنبه 1393/01/11 | 8:0 قبل از ظهر | نویسنده : Nafas

آرام... آرام... آرامتــر تکــانـش دهیــد. مـَـرگ مَغـــزی شُــده…بــایـد زودتـــر دفــن شــود… چیـــزی بــَرای اِهـدا هـــم نــدارد… اِحســـاسَـــم استــــ !
تــــا همیـن دیــروز زنـده بـــوده … خـــــودمــ دیـــدمــ ،

کِســـی لِهــــش کــــــرد و رَفــتـــــ...تاريخ : یکشنبه 1393/01/10 | 11:50 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas
وقـتـے حـس میڪنم …
جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .
تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …
از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام

مــی شوم !

تـو بــاش !!!

هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے

ستـــتاريخ : شنبه 1393/01/09 | 11:48 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

دلــم را


از کفــه ی تــرازویـت پـس مــی گیــرم


کـفِ دستــم مــی گــذارمو بــرایـت تــرانــه ی خیــرپیـش مــی خــوانــمراه بیفـتدنیــا پــر از شهــرهــایــی سـتکــه دختــرک هــای بــی بهــارشتــو را نشــانــه مــی رونــدبــی آنکــه عــاشـق لبخنــدهــایـت شــونــد...!!!تاريخ : جمعه 1393/01/08 | 11:44 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

نگـــــــران نباش،

حــــال مـــن خـــــــوب اســت

بــزرگ شـــده ام …

دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم


آمـوختــه ام،

که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش ” زندگیست ”


آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای ” نبــودنـت ” تنگ نشــــود…

راســــــتی،


بهتــــــــــر از قبل دروغ می گویــــم…


” حــــال مـــن خـــــــوب اســت ” …


خــــــوبِ خــــوب…...تاريخ : پنجشنبه 1393/01/07 | 11:40 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

قلبی دارم خسته از تپیدن


مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!


مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..


یـــک لبـــــخـنـــد ..بــه بــازی میـــــگیــــری ..!مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..مــــــی گویند ســــاده ام ..!


اما مــــــــن فـــــقــــــط ساکــــــــتمهمیـــــــــن!درد فراوان دارمو آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!‬تاريخ : چهارشنبه 1393/01/06 | 11:31 بعد از ظهر | نویسنده : Nafas

פֿـבایـآ وقــتـے בلت مـے گـیره چیڪار میکنـے...میرے یـﮧ گوشـﮧ مـے شینـے....هـے با نگـآت بازے مـے ڪنـے ڪـﮧ...یـاבت برـﮧ مـے פֿـواستـے گـریـﮧ ڪنـے...؟!یـﮧ لیواלּ آب مـے خـورے ڪﮧ ...همـﮧ بغضـاتـو قـورت بـבے...؟!انـوقت یـآבت میـآد خــבایـے و بـایـב تنهـا باشـے...؟פֿـבاجـوלּ לּـمیــבونـے...ایـלּ روزا چقــد פֿـבا بوבمــ...!!!  • ایران کاشی
  • مکس دی ال